Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

Φύλλο εργασίας
Σχολείο:------Γυμνάσιο----------------------------------
Τάξη:Τρίτη                           Θέμα: Παράλληλη σύνδεση αντιστατών
*Ομάδα μαθητών-----------------------------------------------------
Ονοματεπώνυμο μαθητών
1)--------------------------------------------------------------------------------------
2) --------------------------------------------------------------------------------------
3) --------------------------------------------------------------------------------------
4) -------------------------------------------------------------------------------------
5) ------------------------------------------------------------------------------------
6) -------------------------------------------------------------------------------------

Καθηγητής/τρια:————————————————————————-
Ημερομηνία:——/—–/20—–
Δύο αντιστάτες σε σειρά
Απαιτούμενα υλικά και όργανα μέτρησης:
Τροφοδοτικό , Βολτόμετρο(V) ,3 Αμπερόμετρα (A) ,  διακόπτη (Δ) , ηλεκτρόδια σύνδεσης εκ των οποίων δυο τουλάχιστον να είναι τύπου κροκοδειλάκια μία πλακέτα αντιστάσεων  (Εκόνα 1) από την οποία χρησιμοποιούμε τις  δυο  μικρότερες αντιστάσεις R1  και R2  και ένα πολύμετρο.
Εικόνα 1
Εκτέλεση
A)Συνδέστε τις δυο αντιστάσεις  R1   με άκρα ΑΒ και R2   με άκρα ΓΔ έτσι ώστε το ένα  άκρο (Α) της μίας  να συνδέεται με αμπερόμετρο το άκρο Δ της άλλης επίσης με αμπερόμετρο (Το αμπερόμετρο Α1 με την πρώτη αντίσταση και το Α2 με την δεύτερη αντισταση)και τα δυο όργανα να συνδέοντια στον κόμβο Ε .Τα  άλλα άκρα Β και Γ συνδέονται μεταξύ τους Το άκρο Β που καταλήγει στον ακροδέκτη Η συνδέεται με τον ένα πόλο της μπαταρίας (αν έχουμε τροφοδοτικό  με την μία είσοδο του τροφοδοτικού (+)  ) και ο κόμβος Ε  μέσω του ηλεκτροδίου καταλήγει στο Ζ  και συνδέεται  με τον άλλο πόλο της πηγής ( αν έχουμε τροφοδοτικό με την άλλη είσοδό του -). Παρεμβάλεται διακόπτης  σε ένα ηλεκτρόδιο και  καταλήγει στο Ζ ή στο Η 

Η πρώτη μας  δουλειά είναι να δούμε  αν λειτουργεί το κύκλωμά μας κλείνοντας τον διακόπτη. Το Βολτόμετρο θα συνδεθει παράλληλα προς την πηγή  για να έχουμε την ένδειξη και καταγραφή της τάσης της πηγής ή του τροφοδοτικού.Το τρίτο αμπερόμετρο θα συνδεθεί μεταξύ πηγής και διακόπτη (σε σειρά) Αυτό μετράει την ένταση του ολικού ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
 B)Να μετακινήσεις το βολτόμετρο διαδοχικά στα άκρα κάθε αντιστάτη και στα άκρα της μπαταρίας  ή  του τροφοδοτικού. Ταυτόχρονα να μετακινείς και το αμπερόμετρο έτσι ώστε κάθε φορά να μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την κάθε συσκευή. 
1)Η μετακίνηση θα γίνει πρώτα  για τον κάθε αντιστάτη και τέλος την πηγή.
2. Παρατήρησε προσεκτικά τις ενδείξεις των βολτομέτρων και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα
Τάση V  στα άκρα
της πηγής
Τάση V1 στα άκρα της αντίστασης R1
Τάση V2 στα άκρα της αντίστασης R2
3.  Να γράψεις τη σχέση που συνδέει τις παραπάνω τάσεις:
…………………=…………………………=………………………
4. Παρατήρησε προσεκτικά τις ενδείξεις των αμπερομέτρων και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα
Ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει την πηγή
Ένταση του ρεύματος Ι1 που διαρρέει τον αντιστάτη  R1
Ένταση του ρεύματος Ι2 που διαρρέει τον αντιστάτη  R2
5. Να γράψεις τη σχέση που συνδέει τις παραπάνω εντάσεις ρεύματος (Ι,  Ι1  και  Ι2):
……………………………=………………………………+…………………………
6.Με τη βοήθεια του τύπου   να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα:
Ολική αντίσταση Rολ=
Αντίσταση R1=
R2=
7 Να γράψεις τη σχέση που συνδέει τις παραπάνω αντιστάσεις
....................................=.............................+.....................

8)Αν συνδέσουμε και τρίτη αντίσταση R3 σε σειρά με τις άλλες δυο τι  νομίζετε πως θα συμβεί στα μεγέθη ένταση και τάση στα άκρα των αντιστατών?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9)Αφού συνδέσατε και τρίτη αντίσταση τα όργανα επιβεβαιώνουν την εξήγησή σας?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 Εργασία για εξάσκηση

Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 6 Ω και R2 =12 Ω συνδέονται παράλληλα και στα άκρα τους συνδέουμε   μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=28V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ) σχεδιάστε το ίδιο  κύκλωμα συνδέοντας όμως κατάλληλα ένα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής. 
 Ερωτήσεις
1)Δυο αντιστάσεις R1 =10Ω  και R2 =30Ω  τις συνδέουμε παράλληλα και στα ακρα τους εφαρμόζουμε τάση  V .Αν η  συνολική αντίσταστη είναι  Rολ ισχύει:  
α) Rολ  > R1 &Rολ <R2 
β) Rολ >R2    
γ) Rολ =R1 + R2 
δ)  Rολ <R1 &Rολ< R2
ε)Τίποτε από τα παραπάνω
2) Στην παράλληλη σύνδεση  η ολική αντίσταση μικραίνει που σημαίνει πως το φορτίο αντιμετωπίζει μικρότερη δυσκολία να κινηθεί. Δώστε ένα παράδειγμα της καθημερινής σας ζωής όπου να φαίνεται  αυτό
3)Συνδέουμε δυο αντιστασεις παράλληλα  και παρατηρούμε πως η τάση στα άκρα τους είναι V=10V και η συνολική ένταση ειναι 10 Α Αν συνδέαμε μία τρίτη αντίσταση επίσης παράλληλα τι θα ισχύει από τα παρακατω:
α)Η τάση και στις τρεις αντιστάσεις παραμένει  10 V
β) Οι τρεις αντιστάσεις έχουν μεν την ίδια τάση αλλά είναι μικρότερη των  10 V λόγω της τρίτης αντίστασης
γ)Η ένταση του συνολικού ρεύματος  γίνεται μεγαλύτερη των 10 Α 
δ)Η ένταση του συνολικού ρεύματος γίνεται μικρότερη των 10 Α
ε)Η ένταση του συνολικου ρέυματος παραμένει σταθερά στα 10 Α 
στ)Τίποτα από τα παραπάνω
 Για κάθε επιλογή δώστε εξήγηση  χωρίς αριθμητικές πράξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου