Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΟΜΑΔΑ------------------------- Αλεξ/πολη 9-3-2018
Ονοματεπώνυμα
……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Η ολική σκληρότητα του νερού προσδιορίζεται με συμπλοκομετρική ογκομέτρηση, των ιόντων   Ca2+  και   Mg2+  με πρότυπο το διάλυμα του δινατρίου άλατος του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος (E.D.T.A.), παρουσία δείκτη μέλανος εριοχρώματος Τ (Ε.Β.Τ.). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σε διάλυμα δείκτη Ε.Β.Τ., εφόσον υπάρχουν ιόντα Ca2+ και Mg2+, τα ιόντα αυτά συμπλέκονται με το Ε.Β.Τ.  δίνοντας κόκκινο χρώμα στο διάλυμα.
Στο ισοδύναμο σημείο, όπου το σύνολο των ιόντων αυτών έχει δεσμευθεί από E.D.T.A., εμφανίζεται το χρώμα του ελεύθερου δείκτη (μπλε). Άρα η χρωματική μεταβολή είναι από κόκκινο σε μπλε.
Στις διεργασίες που συμβαίνουν κατά την ογκομέτρηση με το E.D.T.A. η σχετική σειρά σταθερότητας των συμπλόκων είναι:
            CaE.B.T. < MgE.B.T. < MgE.D.T.A < CaE.D.T.A
Πείραμα
 Αντιδραστήρια
1.      Διάλυμα E.D.T.A. 0,01M.
2.      Ρυθμιστικό διάλυμα pH=10.
3.      Διάλυμα δείκτη Ε.Β.Τ.
Διεξαγωγή των μετρήσεων
       Μεταφέρουμε επακριβώς 100 ml πόσιμου νερού (με ογκομετρική φιάλη των 100 ml) σε κωνική φιάλη των 250 ml, προσθέτουμε 2 ml ρυθμιστικού διαλύματος (ΝΗ3 / ΝΗ4Cl) και λίγες σταγόνες δείκτη Ε.Β.Τ.. Στην προχοΐδα μεταφέρεται το πρότυπο διάλυμα E.D.T.A. 0,02 Ν (0,01Μ) και ογκομετρούμε μέχρι αλλαγής του χρώματος του διαλύματος από κόκκινο σε μπλε. Σημειώνεται ο όγκος του διαλύματος E.D.T.A. που καταναλώθηκε.
     Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι :
        Ca+2 + Na2H2Y     [YCa]-2 + 2Na+ + 2H+
        Mg+2 + Na2H2Y    [YMg]-2 + 2Na+ + 2H+

Επειδή 1ml προτύπου διαλύματος E.D.T.A. 0,01 Μ είναι ισοδύναμο με    1 mg CaCO3, άρα οι πλέον εύχρηστοι τύποι για τον προσδιορισμό της ολικής σκληρότητας με το E.D.T.A. είναι :

Αμερικάνικοι βαθμοί (ppm)   =   10 ·  Vπ    (mg CaCO3/1l H2O)
Γαλλικοί βαθμοί      (οF)        =            Vπ     (mg CaCO3/100ml H2O)
Γερμανικοί βαθμοί    (οD)      =  0.56 · Vπ    (mg CaO/ 100ml H2O)
 Όπου Vπ είναι ο όγκος του καταναλωθέντος προτύπου διαλύματος E.D.T.A. 0,01 Μ, για ποσότητα δείγματος πόσιμου νερού 100 ml.

Ασκήσεις
1.      Για 10 ml δείγματος νερού και για τον προσδιορισμό του συνόλου των Ca2+ και Μg2+ καταναλώθηκαν 6,1 ml 0,01N EDTA. Υπολογίστε την ολική σκληρότητα του νερού εκφρασμένη σε γερμανικούς και γαλλικούς βαθμούς.


2.      Μεταφέρουμε επακριβώς 100 ml πόσιμου νερού (με ογκομετρική φιάλη των 100 ml) σε κωνική φιάλη των 250 ml, προσθέτουμε 2 ml ρυθμιστικού διαλύματος (ΝΗ3 / ΝΗ4Cl) και λίγες σταγόνες δείκτη Ε.Β.Τ.. Στην προχοΐδα μεταφέρεται το πρότυπο διάλυμα E.D.T.A. 0,02 Ν (0,01Μ) και ογκομετρούμε μέχρι αλλαγής του χρώματος του διαλύματος από κόκκινο σε μπλε. Αν η ολική σκληρότητα του νερού εκφρασμένη σε γαλλικούς βαθμούς είναι 23,2 F0 να βρεθεί  ο όγκος του διαλύματος E.D.T.A. που καταναλώθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου