Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Επαναληπτικές Ερωτήσεις εργαστηρίουOμάδα………………………………………Αλεξ/πολη 20-4-2018
Ονοματεπώνυμα:
…………………………….………………………………
………………………….………………………………….
……………..………..…………………………………
…………………………..………………………………..
1 Ερώτηση  Μετά τη μέτρηση της συγκέντρωσης ασβεστίου και μαγνησίου σε νερό παραγωγής προϊόντων πώς θα εκφράσετε το αποτέλεσμα και σε ποιες τιμές των διεθνών προδιαγραφών θα καταγραφεί η ολική σκληρότητα αυτού;
2 Ερώτηση Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις:  μέθοδος, κλασματήρας,  ψυκτήρα, ύψος, συστατικά, ομαλός  βρασμός ,σημείο ζέσεως, κάτω μέρος,  αποστακτική  συσκευή, πέτρες  βρασμού, θερμοκρασία, ψυχρό νερό, αλκοολόμετρο, επαφή, απόσταγμα, θερμόμετρο,2/3, κλάσματα, ογκομετρικό κύλινδρο,καθαρότητα 
Απόσταξη είναι η ………………………  διαχωρισμού των ……………………………………. ενός διαλύματος (μίγματος υγρών) που παρουσιάζουν διαφορά στο ………………………..  …………………….
Περιγραφή προσδιορισμού αλκοόλης  (μέθοδος απόσταξης)
Στον κλασματήρα της ……………………………   ………………………………….φέρονται 100 ml κρασιού.  
Σε κάθε απόσταξη τοποθετούμε το …………………………….. έτσι ώστε το πάνω μέρος της λεκάνης του υδραργύρου να βρίσκεται στο ίδιο ……………………. με τον πλευρικό σωλήνα του κλασματήρα, τον οποίο έχουμε γεμίσει κατά τα …………….. του όγκου του και προσθέτουμε …………………….  ……………………… που χρησιμεύουν στην έναρξη και τη διατήρηση  ……………………..   ……………………………
Ο ……………………………………(φιάλη συμπύκνωσης) συνδέεται πλευρικά με τον ……………………….μέσα στον οποίο κυκλοφορεί ρεύμα ……………………..   …………………. (ψυκτικό μέσο). Το ψυχρό νερό εισέρχεται στον ψυκτήρα από το  ………………………..      ………………………… ώστε να αποφεύγεται η απότομη ………………………. του θερμού ……………………….. με το ψυχρό νερό
Τα πρώτα …………………………. απορρίπτονται  γιατί δεν είναι της επιθυμητής …………………………… Όταν αποσταχθεί  το ½ του όγκου του κρασιού ,διακόπτουμε την απόσταξη και συμπληρώνουμε με νερό μέχρι τα 100ml. Στη συνέχεια συλλέγεται το απόσταγμα σε ……………………….   ……………………………….. των 100ml. Eμβαπτίζουμε το ……………………….. και διαβάζουμε την ένδειξή του παίρνοντας συγχρόνως και τη ………………………. μέτρησης.

3 Ερώτηση Να βρεθεί το pH των παρακάτω διαλυμάτων
   1.      ΝαΟΗ  0,02Μ
    2.     Βα(ΟΗ)2  2x10-2 M
3.      HCl 0,03 M

4.     HNO3 0,05 M

4 Ερώτηση

       I.            Υπολογίστε με βάση την εξίσωση Henderson-Hasselbach την απαιτούμενη ποσότητα στερεού CΗ3CΟΟNa2Ο για την παρασκευή 50 mL ρυθμιστικού διαλύματος με pH=5,2 αν ο όγκος του CΗ3CΟΟΗ 1Μ που θα χρησιμοποιηθεί είναι 25 mL.
II.                           Παρασκευάστε το παραπάνω ρυθμιστικό διάλυμα και ελέγξτε το pH του με τη βοήθεια του pHμέτρου
III.                        Προσθέστε 0,5 mL διαλύματος ΗCl στο ρυθμιστικό διάλυμα και μετρήστε πάλι το pH του. Σημειώστε την παρατηρούμενη μεταβολή του pH.
IV.                        Προσθέστε 0,5 mL διαλύματος ΗCl σε 50 mL απιοντισμένου νερού και μετρήστε το pH του διαλύματος που προκύπτει
Δίνεται η εξίσωση Henderson-Hasselbach:
pH = pKa + log Cβάσης/ Coξέος
pKa=4,74 και 100,46 = 2,88

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου