Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ------------------------------------------------------- Αλεξ/πολη 27-2-2018
Ονοματεπώνυμα
 …………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………
 Μέτρο της περιεκτικότητας σε οξέα του κρασιού, αποτελεί η ολική ή ογκομετρούμενη οξύτητα.
Η ολική οξύτητα του οίνου οφείλεται στο σύνολο των όξινων υδρογόνων των μη ιοντισμένων οξέων και των όξινων αλάτων τους. Ενδεικτικές τιμές κυμαίνονται από 5 – 8 g (οξέος)/L.
Στη μέτρηση της οξύτητας δεχόμαστε ότι το τρυγικό οξύ αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το σύνολο των οξέων στο κρασί. H τιμή της οξύτητας επομένως είναι συμβατική και δεν απεικονίζει πλήρως την σύσταση του κρασιού στα οξέα που περιέχονται.
Το τρυγικό οξύ  είναι διπρωτικό οξύ της μορφής C2H4O2(COOH)2
Η ογκομετρούμενη οξύτητα εκφράζεται σε g/L τρυγικού οξέος.


Α)Γράψετε τη χημική αντίδραση εξουδετέρωσης.

Η εξουδετέρωσή του περιγράφεται από την χημική εξίσωση:
C2H4O2(COOH)2+ 2 NaOH →C2H4O2(COONa)2+ 2 H2O 
1 mol                          2 mol           1 mol                       2 mol
 

Β) Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ασκήσεις
Θα επαναληφθεί 3 φορές για κάθε άσκηση
Άσκηση 1 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 10 ml   κρασί και προσθέτουμε 10 ml Η2Ο . Ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα. Να βρεθεί η οξύτητα του κρασιού.
(C=12 O=16 H=1)

Άσκηση 2 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 8 ml   κρασί και προσθέτουμε 12 ml Η2Ο . Ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα. Να βρεθεί η οξύτητα του κρασιού.
(C=12 O=16 H=1)


Άσκηση 3 : Ρίχνουμε σε κωνική φιάλη   με την βοήθεια του σιφωνίου 5 ml   κρασί και προσθέτουμε 15 ml Η2Ο . Ρίχνουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Με τη βοήθεια της προχοΐδας ρίχνουμε  διάλυμα ΝαΟΗ 1M   μέχρι να χρωματιστεί μόνιμα. Να βρεθεί η οξύτητα του κρασιού.
(C=12 O=16 H=1)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου