Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Εργαστηριακές ασκήσεις στοιχειομετρίας                          

                         ΟΜΑΔΑ………………….                                         Αλεξ/πολη 24/11/2017

                                                       Ονοματεπώνυμα: 
1) ...................................................................................................................................

2)................................................................................................................................... 

3)...................................................................................................................................

4)................................................................................................................................... 

5)................................................................................................................................... 
     


Δίνονται: Α.Β Na=23 O=16 H=1   Cl=35,5 C=12

1) Nα βρεθεί πόσος όγκος  διαλύματος HCl 36,5% w/v  θα χρειαστεί για τη πλήρη εξουδετέρωση  20 ml     διαλύματος  ΝαΟΗ  1Μ.

 Υπόδειξη
                        NaOH+HCl→NaCl+H2O
   Παρατηρώ πως  1mol NaOH  για να εξουδετερωθεί πλήρως χρειάζεται 1mol HCl
         Βρίσκω πόσα mo ΝαΟΗ 
        έχω: στα 1000 ml  διαλύματος ΝαΟΗ έχω 2 mol ΝαΟΗ
              στα    20 ml     διαλύματος ΝαΟΗ       Χ?
   Χ=2*20/1000=0,04 mol ΝαΟΗ. άρα από το διάλυμα HCl  πρέπει να έχω επίσης 0,04mol
    στα 100 ml διαλύματο; HCl   36,5g ή 36/36,5=1 mol HCl
     στα Χ1 ml  διαλύματος HCl   έχω      0,04 mol ΗCl
    Χ1=100.0.04/1= 4 ml 

2.Θέλουμε να παρασκευάσουμε 5,85  ΝαCl και διαθέτουμε διάλυμα ΝαΟΗ 0,5 Μ και διάλυμα  ΗCl 0.2 M  Πόσος όγκος θα χρειαστεί από το κάθε διάλυμα?
Υπόδειξη: Γράφουμε την αντίδραση:
                        NaOH        +             HCl→              NaCl+       H2O
                     1mol                             1mol                1mol           1mol
   Με Μ.Β     40 g                               36.5g               58,5 g          18 g          
Για το ΝαΟΗ έχουμε:
Τα  40  ΝαΟΗ  δίνουν   58,5g NaCl
Tα  Χ1   ΝαΟΗ δίνουν 5,85 g NaCl     X1=40*5,85/58.5=4 g NaOH   4/40=0,1mol NaOH
 Για το HCl  έχουμε:
Τα 36,5 g HCl  δίνουν     58,5g NaCl
Τα Χ2 g HCL δίνουν        5,85 g NaCl    X2=36,5*5,85/58,5=3,65 g HCl3,
65/36,5=0,1 mol HCl
Για το διάλυμα ΝαΟΗ έχουμε
Τα 1000  ml διαλύματος NaOH      έχουν  ο,5 mol NaOH
Τα Χ3  ml διαλύματος ΝαΟΗ    εχουν  0,1 mol NaOH  X3=1000*0,1/0,5   =200   ml

Για το διάλυμα HCl έχουμε
Τα 1000  ml διαλύματος HCl     έχουν  0,2  molHCl
Τα Χ4  ml διαλύματος HCl     εχουν  0,1 mol HCl      X4=1000*0,1/0,2   =500   ml3)Έχουμε 25ml διάλυμα NaOH 1M και προσθέτουμε 15 ml νερού οπότε προκύπτει ένα διάλυμα Δ1 Από το διάλυμα αυτό παίρνουμε 15 ml  Να βρεθεί με πόσο όγκο HCl  20%  w/v θα εξουδετερωθεί πλήρως και πόσο  NaCl  θα δώσει?

Υπόδειξη:
Για το διάλυμα Δ ΝαΟΗ:
Στα 1000 ml  διαλύματοςΝαΟΗ έχουμε 1 mol NaOH
Στα 25 ml  διαλύματοςΝαΟΗ έχουμε X1 mol NaOH
X1=1*25/1000=0,025 mol NaOH
Ο  όγκος του νέου διαλύματος Δ1 είναι  25ml+15ml=40 ml  αλλά περιέχουν πάλι 0,025mol ΝαΟΗ. Από αυτό παίρνω Δ2=15 ml  οπότε έχουμε:
Στα 40ml  διαλύματοςΝαΟΗ έχουμε 0,025 mol NaOH
Στα 15 ml  διαλύματοςΝαΟΗ έχουμε X2  mol NaOH
Χ2=0,025*15/40) mol NaOH
Από την χημική αντίδραση
NaOH        +             HCl→              NaCl+       H2O
1mol                    1 mol
Άρα χρειάζομαι  0,025*15/40 =mol HCl ή  36,5*0,025*15/40 =0,3375 g  HCl

Για το διάλυμαHCl  έχουμε:
Τα 100 ml  διαλύματος  HCl  έχουν  20   g HCl
Τα X3 ml  διαλύματος  HCl  έχουν     0,3375    g HCl
X3= 100*0,3375/20=1,6875  ml  διαλύματος  HCl

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου