Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣΟμάδα------------------------------------------------------------------ Αλξ/πολη 23-1-2018
Eπαναληπτικές ασκήσεις


1)Διαθέτουμε πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 2 Ν. α) Πως θα παρασκευάσουμε διάλυμα ΚΟΗ 0,4 Ν? β) Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία.
Υπόδειξη: Προσέχουμε  πως το δεύτερο διάλυμα έχει αραιωθεί . Επομένως θα περιγράψετε διαδικασία αραίωσης 

2)Θέλετε να παρασκευάσετε 2 L διαλύματος NaOH συγκέντρωσης →0,5Μ. Πόσα g στερεού NaOH πρέπει να ζυγίσετε; Δίνονται τα ατομικά βάρη: Na=23, O=16, H=1.
Υπόδειξη.. Θα βρείτε πόσα mol NaOH υπάρχουν στα 2 l του διαλύματος 0,5 Μ.
το 1 L έχει 0,5 mol
Τα 2 L        X?  Χ=0,5*2/1= 1 mol. Βρίσκω το M.B του ΝαΟΗ  23+16+1 =40   άρα χρειάζομαι 40 g 
3)Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε διαλύματα HCl συγκεντρώσεων C1= 0,2Μ C2= 0,4Μ ώστε να προκύψει διάλυμα συγκέντρωσης 0,32Μ;


Λύση 1η
Όσα mol έχουν τα δυο διαλύματα  τόσα θα έχει και το τελικό. Σκεφτόμαστε : Έστω  το πρώτο διάλυμα  C1 ,   V1 το δεύτερο διάλυμα     C2 ,V2  και το τελικό διαλυμα   C    V1 +V2
Με απλή μέθοδο των τριών έχουμε:
1ο Διάλυμα.
Στο 1 L  δ/τος έχουμε  0,2 mol
Στον όγκο V1                X1?
X1=0,2V1/1000  mol
 2ο Διάλυμα
Στο 1 L  δ/τος έχουμε  0,4 mol
Στον όγκο V2                X2?
X2=0,4V2/1000  mol
Τελικό διάλυμα:
Στο 1 L  δ/τος έχουμε  0,32 mol
Στον όγκο (V1+V2)     X3?
X3=0,32(V1+V2)/1000  mol
X1+X2=X3
 (0,2.V1)/1000+(0,4.V2)/1000=0,32(V1+V2)/1000  (Πολλαπλασιάζω με 1000)
0,2V1+0,4V2=0,32V1+0,32V2Μεταφέρω το  V2 στο 1ο μέλος και το V1 στο 2ο
 0,4V2-0,32V2=0,32V1-0,2V1 κάνω πράξεις
0,8V2=0,12V1  Πολλαπλασιάζω με 100
8v2=12V1 Διαιρώ με  V1
V2/V1=12/8 Απλοποιώ το κλάσμα
V2/V1=3/2
Αν κάποιος διαιρούσε με V2  θα έβρισκε   V1/V2=2/3
Λύση 2η
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη σχέση:C1.V1+C2.V2=C(V1+V2)

 (0,2.V1)/1000+(0,4.V2)/1000=0,32(V1+V2)/1000  (Πολλαπλασιάζω με 1000)
0,2V1+0,4V2=0,32V1+0,32V2   Μεταφέρω το  V2 στο 1ο μέλος και το V1 στο 2ο
 0,4V2-0,32V2=0,32V1-0,2V1 κάνω πράξεις
0,8V2=0,12V1  Πολλαπλασιάζω με 100
8v2=12V1 Διαιρώ με  V1
V2/V1=12/8 Απλοποιώ το κλάσμα
V2/V1=3/2
Αν κάποιος διαιρούσε με V2  θα έβρισκε   V1/V2=2/3


4)Να συμπληρωθούν οι εξισώσεις των αντιδράσεων:
Α) ΗΝΟ3 +ΚΟΗ → KNO3+ H2O
     ΗClO + NαΟΗ →NaClO + H2O
     Η2SO4 + Cu(OH)2  →CuSO4+ 2H2O
    2HClO4 + Cα(ΟΗ)2  → Ca(ClO4)2 + 2H2O
Β) Χρησιμοποιώντας την αντίδραση : οξύ + βάση      άλας +νερό
Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις παρασκευής των παρακάτω αλάτων: Δεχόμαστε πως όλες μπορούν να πραγματοποιηθούν)
                   I.            Νιτρικό βάριο   :         2ΗΝΟ3 +Ba(ΟΗ)2 → Ba(NO3)2+2H2O
                II.            Θειικός μόλυβδος (ΙΙ)  Pb(OH)2+H2SO4        PbSO4 +2H2O
             III.            Χλωριούχος σίδηρος (ΙΙΙ) Fe(OH)3+ 3HCl   FeCl3+ 3 H2O
             IV.            Φωσφορικό ασβέστιο 3Ca(OH)2+3PO→Ca3(PO4)2  +3 H2O
                    
5)Ποια συγκέντρωση πρέπει να έχει διάλυμα Ba(OH)2, ώστε 200 mL του διαλύματος να εξουδετερώνονται πλήρως από 25,2 g ΗΝΟ3; Πόσα g άλατος θα σχηματιστούν κατά την εξουδετέρωση;Yπόδειξη:
Γράφουμε την αντίδραση    2ΗΝΟ3 +Ba(ΟΗ)2 → Ba(NO3)2+2H2O
                                            2 mol        1 mol            1 mol        2 mol
ΜΒ ΗΝΟ3= 63
Από την αντίδραση βλέπω πως το 1 mol Ba(ΟΗ)2   χρειάζεται  2x63g HNO3
  126 g HNO3  χρειάζονται  1 mol Ba(OH)2 
Τα 25,2      ‘»»»»»»»»»»»»»»»»»      Χ?   Χ=1x 25,2/126 ==0,2 mol Ba(OH)2
Οπότε: Στα 200   ml  διαλύματος Βα(ΟΗ)2 υπάρχουν   0,2 mol Ba(OH)2
               Στα 1000 ml      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»      Χ?
Χ=0,2x1000/200  =1 mol Ba(OH)2     άρα είναι   1 Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου