Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ


1)Διαλύουμε  0,07 g στερεού ΝαΟΗ  ,που περιέχει ξένες αδρανείς ουσίες ,  σε νερό και το συμπληρώνουμε ως  25 ml  . Προκύπτει ένα διάλυμα  που για να εξουδετερωθεί  πλήρως  καταναλώθηκαν  12,5 ml  HCl 0,1 M Να βρεθεί η % καθαρότητα του στερεού ΝαΟΗ ( Να=23 Ο=16 Η=1)
Υπόδειξη: Γράφω τη αντίδραση:
 NaOH   + HCl        NaCl      +   H2O 
1 mol        1 mol         1mol           1mol
Επομένως πρέπει τα  mol του ΝαΟΗ να είναι ίσα με τα mol του HCl.
Για το  HCl: Στα 1000  ml έχω 0,1 mol HCl
                     Στα 12,5 ml έχω   Χ; mol HCl                Χ=0,1*12,5/1000=1,258x10-3 mol HCl
Για το ΝαΟΗ: Στα 25  ml έχω Στα 1000  ml έχω 1,258x10-3 mol ΝαΟΗ
Το ΜΒ του ΝαΟΗ είναι (23+16+1)=40.. Άρα τα 25 ml ΝαΟΗ έχουν 1,258x10-3 x40=0,05 g NaOH
Στα  0,07 g NaOH  έχουμε   καθαρό ΝαΟΗ 0,05 g
Στα  100 g NaOH  έχουμε   καθαρό ΝαΟΗ  X?    X=0,05*100/0,07=71,43 % καθαρό    2)   Έχουμε  2 g KOH που περιέχει ξένες αδρανείς προσμίξεις και τα διαλύουμε  σε νερό . Παρατηρούμε πως  εξουδετερώνονται  πλήρως  από 80  ml  H2SO4  0,1 Μ Να βρεθεί η  %w/v   καθαρότητα  του ΚΟΗ ( Κ=39    Ο=16   Η=1)   
     Yπόδειξη. Γράφουμε τη αντίδραση


              
                   Η2SΟ4    +        2ΚΟΗ              K2SO4     +     2 H2O

                 1mol                2 mol                    1 mol            2 mol

Και βλέπω πως το 1 mol  Η2SΟ4  θέλει 2  mol  KOH  για πλήρη εξουδετέρωση

Βρίσκουμε τα mol    Η2SΟ4     : Τα Στα 1000  ml έχω 0,1 mol Η2SΟ4
                     Στα 80 ml έχω   Χ; mol Η2SΟ4     Χ=0,1x80/1000=8x10-3 mol Η2SΟ4
Για το ΚΟΗ  χρειάζεται διπλάσια mol
                      Στα 50 ml έχω     16x10-3 mol ΚΟΗ
                     Στα 100 ml έχω   Χ1; mol ΚΟΗ             Χ1= 16x10-3  x100/50=32x10-3  mol KOH
ΜΒΚΟΗ=39+16+1=56  Άρα έχω    32x10-3  x56=1,792g KOH    
Άρα : Στα 2 g KOH   υπάρχει 1,792 g KOH  καθαρό
          Στα 100 g KOH   υπάρχει Χ? g KOH  καθαρό
Χ=1,792.100/2= 89,6 g      Άρα είναι 89,6 % καθαρό

 3)Έχουμε  2 g KOH  με καθαρότητα 90 %  ( περιέχει ξένες αδρανείς προσμίξεις ) και τα διαλύουμε  σε νερό . Παρατηρούμε πως  εξουδετερώνονται  πλήρως  από 32  ml  H2SO4  Να βρεθεί η μοριακότητα του οξέος ( Κ=39    Ο=16   Η=1)


     Υπόδειξη. Γράφουμε τη αντίδραση

                Η2SΟ4    +        2ΚΟΗ              K2SO4     +     2 H2O
                 1mol                2 mol                    1 mol            2 mol
Και βλέπω πως το 1 mol  Η2SΟ4  θέλει 2  mol  KOH  για πλήρη εξουδετέρωση
Πρώτα βρίσκουμε το καθαρό ΚΟΗ

  Τα Στα 100g  KOH  έχω   90 g KOH  καθαρό
   Στα        2g   KOH  έχω   Χ; g KOH καθαρό     Χ=90.2/100 =1,8 g KOH

ΜΒΚΟΗ =39+16+1=56 άρα έχω 1,8/56==0,032 mol KOH
Από την αντίδραση βλέπω πως για 2 mol  ΚΟΗ χρειάζομαι 1  mol H2SO4
άρα χρειάζομαι  0,032/2=0,016mol H2SO4
Επομένως στα 32 ml διαλύματος  H2SO4 έχω 0,016 mol H2SO4
                    
στα 1000 ml διαλύματος  H2SO4 έχω X1 mol H2SO4 ?
X1=0,016x1000/32=0,5  άρα είναι 0,5Μ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου